TIẾNG NHẬT CẤP TỐC

Posted on 13/09/2021

Lớp P1 – Sơ cấp cấp tốc

 • Tổng số khóa học: 1 khóa
 • Tỉ lệ giáo viên Nhật: 50%

Nội dung 

 • Bảng chữ cái tiếng Nhật.
 • Bài 1 đến bài 21 giáo trình Minna no nihongo 1, Kanji 1, đã bao gồm đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Trình độ tương đương N5 sau khi hoàn thành khóa học.

Giáo trình 

 • Hiragana Katakana (Terakoya biên soạn)
 • Minna no Nihongo quyển 1 Bản tiếng Nhật
 • Minna no Nihongo quyển 1 Bản dịch
 • Kanji 1

Lớp P2 – Sơ cấp cấp tốc

 • Tổng số khóa học: 1 khóa
 • Tỉ lệ giáo viên Nhật: 50%

Nội dung 

 • Bài 22 đến 50 giáo trình Minna no nihongo 1 và 2 (tùy khóa), Kanji 1 và 2, đã bao gồm đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Trình độ tương đương N4 sau khi hoàn thành khóa học.

Giáo trình 

 • Minna no Nihongo quyển 1 (Bản tiếng Nhật)
 • Minna no Nihongo quyển 1 (Bản dịch)
 • Minna no Nihongo quyển 2 (Bản tiếng Nhật)
 • Minna no Nihongo quyển 2 (Bản dịch)
 • Kanji 1
 • Kanji 2

Lớp P3 – Sơ trung cấp cấp tốc 

 • Tổng số khóa học: 1 khóa
 • Tỉ lệ giáo viên Nhật: 50%

Nội dung 

 • Ở trình độ trung cấp, khả năng đọc hiểu, kỹ năng từ vựng… được nâng cao lên rất nhiều so với trình độ sơ cấp. Chính vì vậy, đây là bước đệm để học viên có thể tự tin học lên trình độ trung cấp.
 • Trình độ tương đương giữa N4 và N3.

Giáo trình

中級へ行こう 55